سوپر مارکت اینترنتی تزول هدف ایجاد نسل جدید سوپرمارکت ها بوده است. آن ها می خواهند کاری کنند که مشتریان برای خرید مایحتایج نیاز به خارج شدن از منزل نداشته باشند